Skip Navigation Linksنمایندگی ها > INGESCO > آشکارساز ساعقه

آشکار ساز صاعقه LIGHTNING DETECTOR IPSO

بهترین حفاظت آگاهی قبلی (بموقع) از ریسک (خطر) است. این نظریه راهنمای تحقیقات مجموعهINGESCO میباشد و موجب توسعه و نو آوری در تولید بهترین سیستمهای آشکار ساز صاعقه و طوفان گردیده است.

آشکار ساز صاعقه IPSOبه نحوی طراحی شده  که  می تواند  سطح  فعالیت اتمسفر برقی(Electro Atmospheric) تولید شده در یک منطقه 30 کیلومتری را اندازه گیری کرده و نشان دهد. IPSO  این امکان را به شما میدهد که طوفان الکتریکی را پیش بینی کنید و از اثرات صاعقه روی انسانها و اشیاء جلو گیری نمایید. این مهم توسط علائم صوتی و نوری و دو زنگ هشدار دهنده روی IPSO  انجام می شود. IPSO موقعی اخطار میدهد که شمافرصت کافی برای اجرای طرحهای امنیتی و سیستمهای حفاظتی داشته باشید

Ipso کجا لازم است :

پیش بینی و حفاظت در مقابل صاعقه بویژه در محلهای پر جمعیت ، در ساختمانهای حاوی موادحساس یا خطرناک در مراکز خدمات عمومی اهمیت خاصی دارد . آشکار ساز صاعقه یک وسیله کلیدی ( حیاتی ) برای سیستمهای امنیتی در موارد زیر است:

فعالیتهای در محیط باز ( مسابقات ورزشی ، پارکها، باشگاهها و استراحتگاهها )

 مراکز خدماتی ( بیمارستانها ، مدارس ، هتلها و...... )

فعالیتهای صنعتی ( شیمیا یی، IT .......)

 فعالیتهای معدنی و استخراج ( نفت و پالایش ......)

بخش انرژی (پارکهای  Aeolicتاً سیسات هسته ای و الکتریکی)

حمل و نقل و ارتباطات ( فرودگاهها ، شبکه های تلفن و......)

مشاهدات فضایی نجومی ( ستاره شناسی )

ایستگاهها ی کنترل از راه دور

IPSO چگونه کا ر میکند ؟

آشکار ساز صاعقه IPSO تشکیل شده است از یک آنتن که باید در بیرون نصب شود ( در یک محل بلند و باز ) و یک Modul یا وسیله کنترل که فعالیت اتمسفر الکتریکی ( Electro Atmospheric ) که در داخل منطقه km 30 اتفاق می افتد را ثبت می کند.

مدول کنترل دارای 7 عدد چراغ LED است که به ترتیبی که اثرات صاعقه در منطقه تحت کنترل افزایش می یابد اینها هم به ترتیب روشن می شوند . دامنه سیستم هشدار دهنده IPSO از10 تخلیه در دقیقه ( LED 1 ) شروع می شود تا پیش از 60 تخلیه در دقیقه ( LED 7 ) آشکار ساز صاعقه IPSO مجهز به دو هشدار دهنده است که کاربر میتواند آزادانه با هر دو سطح فعالیت Electro Atmospheric کار کند. هر هشدار دهنده یک رله را فعال میکند و همچنین میتواند یک سیگنال صوتی تولید کند. البته در صورتی که کاربر این امکان را انتخاب کند. Ipso میتواند حتی در شرایطی که منبع نیرو قطع شود کار کند ( از طریق 4 باطری 5/1 ولت از گروه CILR14 ) برنامه دادن به هشدار دهنده ها و کنترل باطریها به وسیله 4 دکمه که در جلوی جدول کنترل قراردارد به آسانی انجام می شود.

مشخصات فنی (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

اندازه گیری

مدول 55  140  220  میلیمتر

آنتن 510 

برق مورد نیاز

6  ولت مستقیم C/ILR14

اداپتر AC-DC  4 باطری 5/1 ولت از گروه

وزن                                    

مدول 873 گرم ( با باطریها )

آنتن 110  گرم

مصرف برق

MA   7  میلی آمپر

رله ها ( حد اکثر )

10  آمپر 250 ولت AC   60 ولت DC    

تثبیت مدول

تجهیزاتMural  یاDesktop

تثبیت آنتن

اداپتر برای نصب بیرونی

رله 1 زمانی

رله 2 زمانی                         

شعاع آشکارساز

هشدار دهنده زمانی صوتی

طول کابل استاندارد

30  دقیقه

30  دقیقه

30 کیلومتر

2   ثانیه

15  متر